Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Netwerk BTB.

Algemene bepalingen
Artikel 1: definities

1. Onder Netwerk BTB wordt in deze voorwaarden verstaan de Netwerk BTB, organisator van netwerkactiviteiten.

2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan Netwerk BtB een opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten in relatie tot netwerken, hieronder begrepen het beschikbaar stellen tegen betalingen van netwerkactiviteiten via de website ‘btbregio.nl’.

3. Onder diensten wordt in deze voorwaarden verstaan de door opdrachtgever aan Netwerk BtB opgedragen en door laatstgenoemde aangenomen werkzaamheden die door Netwerk BtB dienen te worden verricht, welke werkzaamheden onder meer kunnen omvatten: het verrichten van diensten in relatie tot netwerken, hieronder begrepen het beschikbaar stellen tegen betalingen van netwerkactiviteiten via de website ‘btbregio.nl’, alsmede alle handelingen, diensten en verrichtingen die naar algemeen inzicht en op enig moment dienstig (kunnen) zijn in verband met bedoelde werkzaamheden en diensten.

Artikel 2: toepasselijkheid

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven en werkzaamheden van Netwerk BtB, alsmede op alle overeenkomsten tussen Netwerk BtB en opdrachtgever, daaronder begrepen alle daaruit voortvloeiende of daarop voortbouwende werkzaamheden en verbintenissen.

2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van kracht mits en voor zover schriftelijk door Netwerk BtB en opdrachtgever overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige algemene voorwaarden een overeenkomst werd afgesloten, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de Netwerk BtB gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Prijsopgaven en totstandkoming overeenkomst
Artikel 3

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Netwerk BtB zijn tot het moment van totstandkoming van een overeenkomst tussen Netwerk BtB en opdrachtgever vrijblijvend, tenzij Netwerk BtB zulks in de aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

2. De overeenkomst tussen Netwerk BtB en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Netwerk BtB de hem opgedragen werkzaamheden mondeling dan wel schriftelijk aanvaardt, bij voorkeur door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging, of met de uitvoering daarvan op een voor opdrachtgever kenbare wijze aanvangt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten.

3. Netwerk BtB is verplicht opdrachtgever te doen weten dat op die overeenkomst deze voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website en zijn hiervan te downloaden.

4. Onverminderd hun gehoudenheid tot volledige nakoming van de uit de overeenkomst tussen Netwerk BtB en opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen gedurende de looptijd van de overeenkomst, zijn Netwerk BtB en opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand. Netwerk BtB zal van deze bevoegdheid geen terughoudend gebruik maken, tenzij er sprake is van een onwerkbare situatie of een verstoorde vertrouwensrelatie.

5. De Netwerk BtB gaat met opdrachtgevers doorlopende opdrachten aan. Dat wil zeggen, dat een overeenkomst aangaande het lidmaatschap in de vorm van een gewoon lidmaatschap, silver key member lidmaatschap en gold key member lidmaatschap aangegaan wordt voor minimaal één jaar en vervolgens steeds stilzwijgend worden verlengd met een periode van één jaar. Opzegging van een lidmaatschap dient tenminste één maand voor de prolongatie van het lidmaatschap te worden gedaan

Verplichtingen Netwerk BtB
Artikel 4

1. Netwerk BtB voert de hem opgedragen werkzaamheden zorgvuldig en naar beste weten en kunnen uit met inachtneming van redelijkheid en billijkheid. Netwerk BtB zendt op schriftelijk verzoek van opdrachtgever onverwijld aan deze een exemplaar van de laatste versie van de algemene voorwaarden.

2. Indien de werkzaamheden van Netwerk BtB beogen een bepaald (financieel) eindresultaat ten behoeve van opdrachtgever te bewerkstelligen, wordt gezien de aard van de door Netwerk BtB te verrichten werkzaamheden nimmer gegarandeerd dat dit beoogde resultaat daadwerkelijk zal worden bereikt.

3. Netwerk BtB is bevoegd bij de uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden eventueel bij hem in loondienst zijnde personen in te schakelen.
Netwerk BtB is voorts gerechtigd de opgedragen werkzaamheden of onderdelen daarvan, waaronder het verwerken van gegevens, uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in loondienst zijnde derden, indien dit de goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. Netwerk BtB is voor de uitvoering van de werkzaamheden door deze door hem ingeschakelde personen verantwoordelijk als ware deze werkzaamheden door Netwerk BtB zelf uitgevoerd.

4. Netwerk BtB is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij door Netwerk BtB is verkregen.

Tarieven
Artikel 5

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een opdracht aanvaard en worden de overeengekomen werkzaamheden door Netwerk BtB verricht tegen vergoeding van de overeengekomen tarieven.

2. De geldende tarieven zijn weergegeven op de website van Netwerk BtB.

3. Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, behoudt Netwerk BtB zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Opdrachtgever wordt – tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is – vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, in welk geval hij binnen vijf werkdagen schriftelijk dient te berichten dat hij zich met de extra werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten niet kan verenigen, bij gebreke waarvan Netwerk BtB bevoegd zal zijn de aanvullende werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Facturering en betaling
Artikel 6

1. Alle inschrijvingen voor lidmaatschappen en events georganiseerd door Netwerk BtB dienen te geschieden via de website van de Netwerk BtB. Bij deze inschrijving is de deelnemer verplicht een bank- of girorekening op te geven, waarvan en Netwerk BtB te machtigen het verschuldigde bedrag kan van het opgegeven rekeningnummer te incasseren. Iedere inschrijving wordt per mail bevestigd aan de inschrijver en per separate mail wordt een factuur verzonden.

2. Voor de Inschrijving van een lidmaatschap in de vorm van een gewoon lidmaatschap, silver key member en gold key member lidmaatschappen geldt dat inschrijving vergezeld gaat van de opgave van een bank- of girorekening waarvan de Netwerk BtB het verschuldigde bedrag van het lidmaatschap kan incasseren. De afgegeven incassomachtiging is doorlopend. Deze eindigt bij het opzeggen van het lidmaatschap. D.w.z. dat bij de prolongatie van het lidmaatschap door de Netwerk BtB gebruik wordt gemaakt van de afgegeven doorlopend incassomachting.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat op het opgegeven rekeningnummer steeds voldoende saldo aanwezig is om het aan de Stichting Business tot Business verschuldigde bedrag te kunnen voldoen.

3. De afgegeven incassomachtiging voor éénmalige events hebben een éénmalige karakter. De Netwerk BtB maakt geen verder gebruik van de afgegeven eenmalige incassomachtiging.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de door Netwerk BtB verrichte werkzaamheden tenminste eenmaal per maand aan opdrachtgever gefactureerd. De factuur is zodanig gespecificeerd dat opdrachtgever daaruit voldoende inzicht verkrijgt in de samenstelling van de componenten die tezamen het gefactureerde bedrag vormen.

5. Voor zover betaling niet reeds via de incassomachtiging heeft plaatsgevonden, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen veertien dagen na de op de factuur vermelde datum. Als dag van betaling geldt de dag van creditering van de daartoe door Netwerk BtB kenbaar gemaakte bankrekening, ofwel de dag van ontvangst van het bedrag in contanten.

6. Indien de opdrachtgever niet een natuurlijk persoon is, is deze niet bevoegd zich op schuldvergelijking of compensatie te beroepen.

7. Reclame terzake een door Netwerk BtB aan opdrachtgever verzonden factuur dient te geschieden binnen vier weken na de op deze factuur vermelde datum. Ieder recht van reclame terzake een factuur vervalt door overschrijding van deze termijn, tenzij opdrachtgever aantoont binnen deze termijn geen kennis te hebben kunnen nemen van de factuur en met bekwame spoed nadien heeft gereclameerd.

8. De omvang van de door Netwerk BtB verrichte werkzaamheden zal worden vastgesteld aan de hand van de door Netwerk BtB bijgehouden administratieve (tijd)gegevens, tenzij deze gegevens aantoonbaar onjuist zijn.

9. Ingeval van niet c.q. niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling door Netwerk BtB zal zijn vereist, over het openstaande bedrag van de factuur een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening van het openstaande bedrag.

10. Indien opdrachtgever in verzuim is komen voorts, vijftien dagen na schriftelijke aanmaning door Netwerk BtB, alle schaden en kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering van het openstaande bedrag, waaronder begrepen de kosten van een eventuele faillissementsaanvraag. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen de kosten van rechtskundige bijstand van Netwerk BtB.

11. Netwerk BtB is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever betaling van een voorschot of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van Netwerk BtB voldoet, is Netwerk BtB gerechtigd diens werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten c.q. af te breken totdat opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet. Zolang opdrachtgever niet aan dit verzoek heeft voldaan, is opdrachtgever in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Blijft naar aanleiding van een verzoek van Netwerk BtB een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie binnen vijf werkdagen uit, dan is Netwerk BtB gerechtigd schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden. Netwerk BtB blijft onverminderd het recht behouden op betaling van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en op een aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.

Reclames
Artikel 7

1. Onder reclames wordt in deze voorwaarden verstaan alle grieven van opdrachtgever wegens door Netwerk BtB verrichte werkzaamheden, evenwel met uitzondering van reclames betreffende gezonden facturen.

2. Reclames dienen schriftelijk bij Netwerk BtB te worden ingediend binnen dertig dagen na (iedere) levering of – indien het gebrek voor opdrachtgever niet aanstonds kenbaar was – binnen dertig dagen na dat opdrachtgever het gebrek redelijkerwijs had behoren te constateren van het gebrek. De reclames dienen een duidelijke en deugdelijk gemotiveerde omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken te behelzen.

3. Netwerk BtB deelt opdrachtgever binnen dertig dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame – als zijnde al dan niet terecht – tegemoet zal worden gekomen.

4. Indien de reclame door Netwerk BtB c.q. in overleg tussen Netwerk BtB en opdrachtgever niet in der minne kan worden opgelost binnen twee maanden na ontvangst van de reclame door Netwerk BtB, is ieder der partijen bevoegd het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen. Netwerk BtB is gehouden opdrachtgever te wijzen op deze mogelijkheid en op de termijn na het verstrijken waarvan opdrachtgever het geschil bij de rechter aanhangig kan maken.

5. Reclames geven opdrachtgever niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande facturen op te schorten, tenzij opdrachtgever een onherroepelijke bankgarantie stelt terzake van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met 10% wegens rente en kosten en in deze garantie de bepaling is opgenomen dat deze door Netwerk BtB kan worden ingeroepen indien en voor zover de reclame bij vonnis van de bevoegde rechter ongegrond wordt bevonden of indien opdrachtgever terzake deze reclame niet binnen één maand na het stellen van deze bankgarantie, een geschil bij de bevoegde rechter aanhangig zal hebben gemaakt.

Risico van opslag informatie
Artikel 8

1. Opdrachtgever is verplicht van alle aan de Netwerk BtB ter beschikking gestelde informatie kopieën voor eigen gebruik te bewaren. Eventuele beschadiging of teloorgang van bij Netwerk BtB of derde(n) opgeslagen informatie van opdrachtgever is voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij Netwerk BtB aantoonbaar tekort is geschoten in zijn verplichting tot zorgvuldige opslag van deze informatie. Het is Netwerk BtB toegestaan bij deze opslag gebruik te maken van geautomatiseerde bestanden.

2. Netwerk BtB is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van informatie tijdens vervoer of verzending daarvan, ongeacht door wie en op welke wijze dit vervoer plaatsvindt.

3. Opdrachtgever vrijwaart Netwerk BtB van alle aanspraken van derde(n), voortvloeiende uit of verband houdende met de beschadiging of de tenietgaan van informatie als hier bedoeld.

Aansprakelijkheid
Artikel 9

1. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de aan Stichting

Business to Business opgedragen werkzaamheden wordt uitdrukkelijk beperkt tot en uitgesloten boven het overeengekomen bedrag, dat als vergoeding voor de werkzaamheden is overeengekomen.

2. Netwerk BtB is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden, indien opdrachtgever zijnerzijds niet al het nodige heeft gedaan om Netwerk BtB in staat te stellen de hem opgedragen werkzaamheden naar behoren en tijdig uit te voeren, tenzij deze schade aantoonbaar geen verband houdt met het in dit opzicht tekort schieten van opdrachtgever.

4. Netwerk BtB zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het geval het met de opgedragen werkzaamheden beoogde (financiële) resultaat of effect niet wordt behaald.

5. Opdrachtgever staat er jegens Netwerk BtB voor in dat de door opdrachtgever op de website geplaatste informatie en overige reclame-uitingen niet in strijd zijn met dwingend rechtelijke bepalingen of de goede zeden of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

6. Opdrachtgever staat er jegens Netwerk BtB voorts voor in dat met de door opdrachtgever op de website geplaatste informatie en overige reclame-uitingen geen inbreuk wordt gemaakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

7. Opdrachtgever zal Netwerk BtB vrijwaren tegen aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van door opdrachtgever aangeleverde informatie en reclame-uitingen.

Voorbehouden
Artikel 10

1. De Netwerk BtB behoudt zich alle rechten voor publicaties van leden op de website van de Netwerk BtB zonder nadere opgaaf van redenen te weigeren en derhalve niet te publiceren.

2. De Netwerk BtB behoudt zich het recht voor om aangekondigde activiteiten af te gelasten indien zich daarvoor bijvoorbeeld onvoldoende deelnemers hebben aangemeld. Bij afgelaste activiteiten zal Netwerk BtB de reeds voldane inschrijfgelden voor de betreffende activiteit aan de deelnemers restitueren. Afgelasting van een activiteit zal nimmer tot schadeplichtigheid van Netwerk BtB kunnen leiden.

Ontbinding en annulering
Artikel 11

1. Netwerk BtB en opdrachtgever zullen de tussen hen tot stand gekomen overeenkomst geheel of, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij kunnen ontbinden, indien en zodra zich één van de navolgende omstandigheden voor zal doen:
a.) de andere partij komt haar verplichtingen onder de tussen opdrachtgever en Netwerk BtB tot stand gekomen overeenkomst, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen 20 werkdagen niet, niet tijdig of niet behoorlijk na;

b.) de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard of vraagt surséance van betaling aan;
c.) de andere partij wordt onder curatele gesteld dan wel onder bewind geplaatst;
d.) de andere partij legt haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stil of staakt deze, dan wel draagt dit geheel of gedeeltelijk aan een derde over.

2. Indien opdrachtgever zich heeft ingeschreven voor door Netwerk BtB georganiseerde activiteiten kan opdrachtgever de inschrijving annuleren, waarbij opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd zal zijn:
a.) bij annulering tot de dertigste dag voor de dag waarop de activiteit plaatsvindt, zijn geen annuleringskosten verschuldigd;
b.) bij annulering vanaf de dertigste dag tot de vijftiende dag voor de dag waarop de activiteit plaatsvindt bedragen de annuleringskosten 25 % van het voor deelname aan de activiteit verschuldigde bedrag;
c.) bij annulering vanaf de vijftiende dag tot de zevende dag voor de dag waarop de activiteit plaatsvindt bedragen de annuleringskosten 50 % van het voor deelname aan de activiteit verschuldigde bedrag;
d.) bij annulering vanaf de zevende dag voor de dag waarop de activiteit plaatsvindt bedragen de annuleringskosten
100 % van het voor deelname aan de activiteit verschuldigde bedrag.
Bij de vaststelling van de annuleringstermijn telt de dag waarop de activiteit plaatsvindt niet mee.

Registratie gegevens
Artikel 12

1. Netwerk BtB zal de gegevens van de opdrachtgever verwerken en bewaren in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

2.De opdrachtgever die zich bij Netwerk BtB aanmeldt als deelnemer stemt ermee in dat zijn gegevens worden gepubliceerd op de website van Netwerk BtB.

3. Netwerk BtB verwerkt de gegevens van de opdrachtgever voor de volgende doeleinden:
a. het verlenen en ontwikkelen van diensten;
b. het gebruik voor direct-marketingdoeleinden door Netwerk BtB, zoals de verzending van nieuwsbrieven, tenzij de opdrachtgever daarvoor geen toestemming (meer) verleent aan Netwerk BtB;

4. Op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever zal Netwerk BtB aan hem een overzicht verstrekken van de hem betreffende door Netwerk BtB opgeslagen en verwerkte gegevens. Netwerk BtB kan voor het verstrekken van deze gegevens de daarmee gemoeide kosten in rekening brengen aan de opdrachtgever.

5. Opdrachtgever kan schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van diens gegevens voor plaatsing op de website van Netwerk BtB of voor direct-marketingdoeleinden door Netwerk BtB. Na ontvangst van het bezwaar zal Netwerk BtB dit gebruik staken.

Overmacht
Artikel 13

1. Als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen Netwerk BtB en opdrachtgever, die Netwerk BtB niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee Netwerk BtB bij het totstandkomen van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Netwerk BtB kan worden verlangd, daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking en calamiteiten, zoals waterschade, brand, diefstal en defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte apparatuur.

2. Netwerk BtB is gehouden opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht als hier bedoeld voordoet.

3. Ingeval van overmacht zullen partijen overleg plegen omtrent de daaraan toe te kennen gevolgen.

Geschillen

1. Alle overeenkomsten tussen Netwerk BtB en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen Netwerk BtB en opdrachtgever gesloten overeenkomst, hoe ook genaamd, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijk rechter.